EESTI NÄO-LÕUALUUDEKIRURGIA SELTSI PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1.EESTI NÄO-LÕUALUUDEKIRURGIA SELTS (edaspidi "Selts") on õigusaktidega lubatud määral sõltumatu, vabatahtlik mittetulunduslik isikute ühendus. Seltsi asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.

1.2 Seltsi eesmärgiks on näo-lõualuukirurgide pädevuse hindamine ja sertifitseerimine, erialaste teadmiste tasemelhoidmine, näo-lõualuukirurgiaalase teadustöö arendamine ja koordineerimine, näo-lõualuukirurgide omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine, Seltsi liikmete huvide esindamine ja kaitsmine, vastavate võimaluste olemasolul ka heategevuslik näo- lõualuukirurgiaga seotud teadustegevuse ning tervishoiu toetamine avalikes huvides.

1.3 Oma eesmärgi saavutamiseks Selts:

1.3.1 Koondab näo-lõualuukirurge ning teisi isikud, kes oma tegevusega võtavad osa Seltsi eesmärkide täimisest;

1.3.2 Korraldab koosolekuid, seminare, konverentse ja muid teaduslikke, populaarteaduslikke koosolekuid ning üritusi;

1.3.3 Teeb võrdsetel alustel koostööd teiste seltsidega, ühiskondlike organisatsioonidega, teadusasutustega ja kõrgkoolidega Eestis ning välismaal;

1.3.4 Koostab ning annab välja teaduslikke, populaarteaduslikke ja muid teoseid;

1.3.5 Võimalusel heategevuslikult toetab näo-lõualuukirurgiaga seotud teadustegevust ning tervishoidu muul viisil ja avalikes huvides.

1.4 Seltsil on muuhulgas õigus avada ja käsutada arvet krediidiasutuses, taotleda kolmandatelt isikutekt toetusi, auhindu, stipendiume nii endale, kui ka oma liikmetele.

2. Liikmed

2.1 Seltsi liikmed jagunevad tegevliikmeteks, auliikmeteks ja kirjavahetajaliikmeteks. Seltsi liikmeteks võivad olla arstid, kes tegutsevad näo-lõualuukirugidena või sellega seotud aladel.

2.2 Tegevliikme kandidaadil peab olema kahe Seltsi liikme soovitus Seltsi tegevliikmeks saamise sobivuse kohta ja lisaks selline tegevliikme kandidaat peab olema Eestis arstiabi andmiseks seaduslikku õigust omav arst, kes kliinilise töös peamiselt tegeleb näo- lõualuukirurgiaga ja/või teadustööga, on avaldanud erilist huvi näo-lõualuukirurgia vastu.

2.3 Seltsi auliikme ja kirjavahetusliikme kandidaadiks võib olla silmapaistev tegutsev või endine näo-lõualuukirurg Eestis või välismaal. Au- ja kirjavahetajaliikmel ei ole Üldkogul hääleõigust.

2.4 Seltsi tegevliikmes vastuvõtmise ja tegevliikme Seltsist väljaarvamise otsustab Üldkogu. Seltsi juhatusel on õigus otsustada Seltsi tegevliikme Seltsist välja arvamine juhul, kui Seltsi tegevliige ei ole viimase kahe aasta järjestikuse aasta joksul Seltsi tegevuses osalenud või ei ole viimase kahe aasta järjestikuse aasta kestel nõuetekohaselt tasunud liikmemaksu.

2.5 Seltsi auliikmeks ja kirjavahetajaliikmeks vastuvõtmise ning auliikme ja kirjavahetajaliikme Seltsist välja arvamise otsustab Seltsi juhatus.

2.6 Selts otsustab liikmeks vastuvõtmise kandidaadi vastavasisulise isikliku avalduse põhjal, mis esitatakse Seltsi juhatusele, ja lähtudes muust Seltsile kättesaadavast, teadaolevast või esitatud informatsioonist.

2.7 Selts otsustab Seltsi liikme väljaarvamise lähtudes Seltsile kättesaadavast, teadaolevast või esitatud informatsioonist. Seltsi liige astub Seltsist välja Seltsi juhatusele esitatud vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel. Seltsi liikme välja arvamise ega välja astumine seltsist ei muuda ega lõpeta Seltsist väljaarvatud või välja astunud isiku kuni välja arvamise hetkeni või välja astumise hetkeni tekkinud, täitmata või nõuetekohaselt täimata varalisi kohustusi Seltsi ees.

2.8 Seltsi juhatus korraldab Seltsi liikmete arvestuse Esimesel võimalusel, kuid hiljemalt Seltsi majandusaasta esimesel Seltsi juhatuse koosolekul kustutatakse seltsi liikmete nimekirjast Seltsile esitatud või kättesaadava informatsiooni kohaselt surnud Seltsi liimeks olnud isikud või muul põhjusel Seltsist välja arvatud või välja astunud isikud, kui Üldkogu või Seltsi juhatuse otsusega ei määratud liikme kustutamist seltsi nimekirjast viivitamatult.

2.9 Seltsi liikme seltist väljaarvamise alused on:

2.9.3 Seltsi liige on oluliselt rikkunud kutse-eetika normi või vastavat tegevusala reguleeriva õigusakti;

2.9.4 Seltsi liige on diskrediteerinud Seltsi või selle liiget või teinud muu üldtunnustatud kõlblusnormidega oluliselt vastuolus oleva teo;

2.9.5 Seltsi liige ei ole viimase kahe järjestikuse aasta jooksul osalenud seltsi tegevuses;

2.9.6 Seltsi tegevusliige ei ole viimase kahe järjestikuse aasta kestel nõuetekohaselt tasunud Seltsi liikmemaksu;

2.9.7 Seltsi liige ei vasta Seltsi põhikirjas sätestatud vastavale liikmele ja ka vastavale liikmekandidaadile esitatavatele nõuetele.

2.10 Seltsist väljaarvamise otsustamine toimub Üldkogu või seltsi juhatuse istungi korras ning väljaarvamise kord sätestatakse vastavalt Üldkogu otsuses või Seltsi juhatuse otsuses.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Seltsi tegevliikmetel on õigus:

3.1.1 Võtta sõna- ja hääleõigusega osa Üldkogu koosolekust;

3.1.2 Saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

3.1.3 Astuda Seltsi välja;

3.1.4 Olla valitud Seltsi juhatuse liikmeks ja revisjoni teostavaks isikuks.

3.2 Seltsi au- ja kirjavahetajaliikmel on õigus:

3.2.1 Võtta sõna- ja hääleõigusega osa Üldkogu koosolekust;

3.2.2 Saada Seltsi kehtestatud ulatuses teavet seltsi tegevuse kohta;

3.2.3 Astuda Seltsi välja;

3.3 Seltsi liikmetel on kohustus:

3.3.1 Võtta sõnaõigusega osa Üldkogu koosolekust;

3.3.2 Seltsi liikmena lähtuda oma tegevuses Seltsi põhikirjast;

3.3.3 Tasuda korrapäraselt määratud suuruses seltsi liikmemaks;

3.4 Au- ja kirjavahetajaliikmetel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust.

4. Üldkogu.

4.1 seltsi kõrgeim organ on Seltsi liikmete üldkoosolek (käesolevas põhikirjas ka "Üldkogu");

4.2 Üldkogu pädevusse kuulub:

4.2.1 Seltsi põhikirja muutmine;

4.2.2 Seltsi eesmärgi täpsustamine ja muutmine;

4.2.3 Seltsi juhatuse liikmete arvu määramine;

4.2.4 Seltsi juhatuse liikmete valimine;

4.2.5 Seltsi juhatuse esimehe ja asesimehe määramine valitud juhatuse liikmete seast;

4.2.6 Vastavalt Seltsi põhikirjale Seltsi tegevliikmeks vastuvõtmine ja tegevliikme Seltsist väljaarvamine;

4.2.7 Seltsi juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus Seltsi esindaja määramine;

4.2.8 Seltsi audiitori valimine, kui õigusaktide kohaselt Seltsil peab olema audiitor või Üldkogu on otsustatud audiitori valida;

4.2.9 Seltsi eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.10 Seltsi tegevliikmete poolt tasumisele kuuluva liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

4.2.11 Vajadusel revisjoni või audiitorkontrolli määramine järelvalve teostamiseks Seltsi juhatuse tegevuse üle;

4.2.12 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole õigusakti või seltsi põhikirjaga antud Seltsi pädevusse.

4.3 Üldkogu tuleb kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Erakorraline Üldkogu kutsutakse kokku, kui Seltsi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 liikmeist palub kirjalikult põhjendamatult Seltsi juhatuse seda teha.

4.4 Seltsi juhatus informeerib liikmed Üldkogust ja selle päevakorrast hiljemalt kaks nädalat enne Üldkogu.

4.5 Kui Seltsi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel Üldkogul, peab ta sellest kirjalikult teatama Seltsi juhatusele mitte hiljem kui kakskümmend päeva enne Üldkogu toimumise aega.

4.6 Üldkogu võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi tegevliikmetest. Kui Üldkogu ei osale või ei ole esindatud üle poole Seltsi tegevliikmetest, kutsub Seltsi juhatus kokku sama päevakorraga uue Üldkogu kõige varem kolme nädala, hiljem kolme kuu jooksul. Uus Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid juhul, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik Seltsi tegevliikmetest.

4.7 Üldkogust võtavad hääleõigusega osa võtta kõik Seltsi tegevliikmed. Igal tegevliikmed on üks isiklik hääl. Üldkogul võib lihtkirjaliku volituse alusel osaleda ja hääletada Seltsi tegevliikme esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine Seltsi tegevliige.

4.8 Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud Seltsi tegevliikmetest või nende esindajatest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Seltsi juhatuse liikme, revisjoni teostava isiku ja audiitori valimisel loetakse Üldkogul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

5. Seltsi juhatus

5.1 Seltsi tegevus juhib ja Seltsi esindab Seltsi juhatus. Seltsi võib esindada õigustoimingutes Seltsi juhatuse esimees üksinda või kaks muud juhatuse liiget koos.

5.2 Seltsi juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks.

5.3 Seltsi juhatus koosneb ühest (juhtaja) kuni viiest liikmest vastavalt Üldkogu otsusele.

5.4 Seltsi vara kasutatakse Seltsi juhatuse otsuse alusel.

5.5 Seltsi juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 Seltsi juhatuse liikmetest. Seltsi juhatuse otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletab üle poole Seltsi juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdesl jagunemisel on otsustavaks Seltsi juhatuse koosoleku eesistuja (Seltsi juhatuse esimees, tema puudumisel - aseesimees) hääl. Juhatuse istungid ja otsused protokollitakse ning allkirjastatakse vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.

5.6 Seltsi juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

5.7 Seltsi juhatus:

5.7.1 Määrab kindlaks Seltsi raha ja muu vara käsutamise ning eraldamise, samuti Seltsi poolt taotluse vastuvõtmise ja Seltsi eelarve koostamise korra, korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt seadusele, teeb õigustoiminguid.

5.7.2 Taoltleb toetusi, auhindu ja stipendiume, arendab projektilist tegevust.

5.7.3 Määrab kindlaks Seltsi pika- ja lühiajalise tegevuse strateegia ning taktika, määratleb viisid ja meetodid vastavalt seltsi põhikirjalistele eesmärkidele.

5.7.4 Informeerib liikmeid ja avalikkust Seltsi tegevusest

5.8 Seltsi juhatuse esimees ja aseesimees korraldavad Seltsi tööd ja juhivad Seltsi juhatuse tegevust.

6. Seltsi vara

6.1 Seltsi vara moodustub:

6.1.1 Liikmemaksudest;

6.1.2 Ühekordsetest maksetest, toetustest, annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;

6.1.3 Sihtotstarbelistest eraldistest;

6.1.4 Sümboolika ja trükise müügist;

6.1.5 Muudest tuludest;

6.2 Kõik Seltsile kuuluvad rahalised vahendid säilitatakse arvel krediidiasutuses, kui Üldkogu ei otsusta teisiti.

6.3 Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

7. Seltsi tegevuse lõpetamine

7.1 Seltsi lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2 Seltsi lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigil nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse allesjäänud vara mõnele teisele samalaadse eesmärgiga Eestis tegutsevale mittetulundusühingule.